Mirosław Sobieraj
Mirosław Sobieraj

Co powinna potrafić wyszukiwarka na miarę XXI wieku?

15 min. czytania

Na wstępie sprawdź jak funkcjonuje wyszu­ki­warka w Twoim skle­pie inter­ne­to­wym. Teraz pomyśl, jakie mechanizmy powinna mieć wyszu­ki­warka XXI wieku, kiedy sztuczna inte­li­gen­cja i wyszu­ki­wa­nie gło­sowe stają się naszą codzien­no­ścią? Jak możesz spra­wić, że klienci dotrą do poszukiwanych produktów? Osta­tecz­nie, czym różni się wyszu­ki­warka w  sklepie Active Com­pany, od wyszu­ki­warki w Twoim skle­pie?

Z punktu widze­nia przed­się­biorcy zróż­ni­co­wana oferta jest atu­tem, jed­nak bez zaawan­so­wa­nych opcji wyszu­ki­wa­nia jej prze­glą­da­nie może być dla klienta kło­po­tliwe. Agnieszka Rybarczyk, Busi­ness Deve­lop­ment Mana­ger 2ClickShop


Wyszu­ki­warka w skle­pie inter­ne­to­wym ma znaczący wpływ na konwersję w eCommerce i jest jedną z ważniejszych ścieżek zakupowych.  Warto, aby mechanizm wyszukiwarki wspierał:
  • uwzględnianie frazy, w której brakuje jednego lub więcej znaków, 
  • uwzględnianie synonimów dla wpisanej frazy,
  • igno­ro­wanie błędów orto­gra­ficznych (kóchenka = kuchenka),
  • igno­ro­wanie lite­rówek (kchenka = kuchenka),
  • ignorowanie braku zna­ków dia­kry­tycz­nych (wlacznik = włącznik),
Nada­wa­nie wag - pozycjonowanie wyni­ków wyszukiwania

Szcze­gól­nie przy dużej bazie pro­duk­to­wej, dobrze zop­ty­ma­li­zo­wana wyszu­ki­warka jest klu­czem do suk­cesu, dla­tego przy sys­te­mach B2B, które na ogół posia­dają dużą bazę pro­duk­tową, dopa­so­wa­nie wyni­ków wyszu­ki­wa­nia do fraz wpi­sy­wa­nych przez kon­tra­hen­tów jest szcze­gól­nie ważne. Warto więc, aby wyszu­ki­warka oprócz wyświe­tla­nia kon­kret­nych pro­duk­tów, sor­to­wała je w taki spo­sób, aby wska­zy­wać te, które w hie­rar­chii usta­lo­nej przez admi­ni­stra­tora są według niego naj­ko­rzyst­niej­sze z bizne­so­wego punktu widze­nia.

Przy­kład: Klient, w skle­pie ze sprzę­tem gastro­no­micz­nym, szuka kuchenki gazo­wej. Wpi­su­jąc hasło „pie­kar­nik” w wyszu­ki­warkę, w pierw­szej kolej­no­ści zoba­czy naj­droż­sze pro­dukty, na któ­rych sprze­da­jący ma naj­więk­szą marżę. Następ­nie wyszu­ki­warka ukaże mu pro­dukty do czysz­cze­nia pie­kar­nika, czyli pro­dukty zwią­zane z zapy­ta­niem, ale mniej mar­żowe.

Foto­gra­fie pro­duk­towe w podpowiedziach wyszukiwarki

Dobra i nowo­cze­sna wyszu­ki­warka powinna pośred­nio reali­zo­wać funk­cję sprze­da­żową np. poprzez poka­zy­wa­nie foto­gra­fii pro­duk­to­wych już z poziomu jej podpowiedzi lub wyświe­tlać kate­go­rie, do któ­rych użyt­kow­nik może bezpośred­nio nawi­go­wać. Jest to szcze­gól­nie sku­teczne, gdy sklep posiada dużą bazę pro­duk­tową prze­kra­cza­jącą kilka lub kil­ka­na­ście tysięcy pro­duk­tów, czę­sto róż­nią­cych się w nazwie jed­nym szcze­gó­łem. Wyobraź sobie sytu­ację, że poszu­ku­jesz pro­duktu, któ­rego nazwę pamię­tasz tylko czę­ściowo. W kla­sycz­nej wyszu­ki­warce po wpi­sa­niu frazy „B. 1” otrzy­mał­byś takie wyniki:

Wybór pro­duktu nie byłby trudny dla spe­cja­li­sty, który jest prze­ko­nany czego poszu­kuje, ina­czej sprawa wyglą­da­łaby dla ama­tora. Dzięki foto­gra­fiom pro­duk­to­wym w wyszu­ki­warce uła­twiasz klien­towi zna­le­zie­nia pro­duktu, który w czę­ści swo­jej nazwy ma takie same sym­bole.

Źró­dło: Zaawan­so­wana wyszu­ki­warka w skle­pie inter­ne­to­wym Alfa Elek­tro.


Wyszu­ki­warka to miej­sce roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów użyt­kow­ników

Cie­ka­wym roz­wią­za­niem dla skle­pów inter­ne­to­wych jest umoż­li­wie­nie kupu­ją­cym wyszu­ki­wa­nia pro­duk­tów, które roz­wią­zują ich pro­blemy. Dzieje się tak, jeżeli użyt­kow­nicy nie pamię­tają kon­kret­nej nazwy pro­duktu lub gdy trak­tują wyszu­ki­warkę w skle­pie niczym wyszu­ki­warkę Google.

Przy­kład: Wyszu­ki­warka w skle­pie po wpi­sa­niu frazy „czysz­cze­nie pieca” wska­zała wszyst­kie pro­dukty, które roz­wiążą pro­blem użyt­kow­nika w tym: płyny, szczotki, środki do mycia.

Źró­dło: Zaawan­so­wana wyszu­ki­warka w skle­pie inter­ne­to­wym Active Company.

Wyszu­ki­wa­nie po cechach pro­duk­tów

Klienci poszu­kują pro­duk­tów czę­sto po ich cechach: kolo­rze, mate­riale, roz­mia­rze. Szczególnym ułatwieniem dla szukających, jest wyświetlenie im wszystkich produktów z daną, szczegółową cechą. Ta funk­cjo­nal­ność jest szcze­gól­nie war­to­ściowa w przy­padku branży fashion, gdzie kupu­jący może zoba­czyć wszyst­kie pro­dukty z asor­ty­mentu sklepu w danym kolo­rze lub roz­mia­rze, już z poziomu wyszu­ki­warki.

Przy­kład: Jeżeli użyt­kow­nik w wyszu­ki­warkę wpi­sze frazę „nie­bie­ski” z asor­ty­mentu sklepu wyświe­tlą się wszyst­kie pro­dukty, któ­rych przy­pi­saną cechą jest kolor nie­bie­ski a niekoniecznie zawiera się on w ich nazwie lub opisie.

Źró­dło: Zaawan­so­wana wyszu­ki­warka w skle­pie inter­ne­to­wym Active Company.

”Mocne”, „słabe”, „cięż­kie”, czyli przy­miot­niki a wyszu­ki­warka

Nie każdy użyt­kow­nik jest prze­ko­nany, któ­rej marki pro­dukt chciałby zaku­pić, wie nato­miast jakie cechy powi­nien posia­dać. W takiej sytu­acji wyszu­ki­warka powinna w wyni­kach wyświe­tlić pro­dukty, które odpo­wia­dają na potrzebę.


Źró­dło: Zaawan­so­wana wyszu­ki­warka w skle­pie inter­ne­to­wym Active Company.

Wyszu­ki­warka w sys­te­mie B2B

W przy­padku wyszu­ki­wań w sys­te­mie B2B han­dlowcy uży­wają kodów np. EAN, SKU lub wyszu­kują pro­dukt po cechach pro­duktu, jak mate­riał czy jego kolor. Tym samym warto, aby w pierw­szej kolej­no­ści han­dlow­com poka­zy­wały się pro­dukty, które aktu­al­nie są np. na cza­sie. Do tego służą wagi, które możesz w przy­padku zaawan­so­wa­nej wyszu­ki­warki, przy­dzie­lić dla danego pro­duktu.

Przy­kład: W Twoim skle­pie inter­ne­to­wym wła­śnie miała miej­sce pre­miera nowych eks­pre­sów do kawy zna­nej marki. Załóżmy, że eks­pres nazy­wał się „Cafe­Ro­ma­tica 842”. Z tego powodu wysy­łasz do part­ne­rów B2B dedy­ko­wany mailing, który infor­muje o tym, że wła­śnie teraz mogą go zaku­pić. Naj­prost­szym i naj­szyb­szym roz­wią­za­niem dla han­dlowca B2B będzie wpi­sa­nie w wyszu­ki­warkę „842”, czyli koń­cówki całej nazwy. W Twoim sys­te­mie B2B jako pierw­szy wynik powi­nien poja­wić się wła­śnie wspo­mniany eks­pres, a nie inne pro­dukty, które posia­dają taki kod lub w któ­rych jest on czę­ścią nazwy.

Wyszu­ki­warka z cechami AI

Sztuczna inteligencja może służyć do określania kontekstu i tematyki pytania. Na tej podstawie wpisywane frazy lub zapytania nie będą już dla wyszukiwarki tylko zbiorem słów, które ma dopasować do zawartości treści kart produktów czy podstron witryny zebranych w indeksie wyszukiwania. 

Na koniec, warto zazna­czyć, że opty­ma­li­za­cja wyszu­ki­warki, w tym: zakresu igno­rowania błę­dów w zapytaniu, czy rankingu wyników wyszukiwania to nie zadanie dla programisty, a funkcja dostępna z poziomu panelu admi­ni­stra­tora.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok