Mirosław Sobieraj
Mirosław Sobieraj

Co powinna potrafić wyszukiwarka na miarę XXI wieku?

15 min. czytania

Na wstępie sprawdź jak funkcjonuje wyszu­ki­warka w Twoim skle­pie inter­ne­to­wym. Teraz pomyśl, jakie mechanizmy powinna mieć wyszu­ki­warka XXI wieku, kiedy sztuczna inte­li­gen­cja i wyszu­ki­wa­nie gło­sowe stają się naszą codzien­no­ścią? Jak możesz spra­wić, że klienci dotrą do poszukiwanych produktów? Osta­tecz­nie, czym różni się wyszu­ki­warka w  sklepie Active Com­pany, od wyszu­ki­warki w Twoim skle­pie?

Z punktu widze­nia przed­się­biorcy zróż­ni­co­wana oferta jest atu­tem, jed­nak bez zaawan­so­wa­nych opcji wyszu­ki­wa­nia jej prze­glą­da­nie może być dla klienta kło­po­tliwe. Agnieszka Rybarczyk, Busi­ness Deve­lop­ment Mana­ger 2ClickShop


Wyszu­ki­warka w skle­pie inter­ne­to­wym ma znaczący wpływ na konwersję w eCommerce i jest jedną z ważniejszych ścieżek zakupowych.  Warto, aby mechanizm wyszukiwarki wspierał:
  • uwzględnianie frazy, w której brakuje jednego lub więcej znaków, 
  • uwzględnianie synonimów dla wpisanej frazy,
  • igno­ro­wanie błędów orto­gra­ficznych (kóchenka = kuchenka),
  • igno­ro­wanie lite­rówek (kchenka = kuchenka),
  • ignorowanie braku zna­ków dia­kry­tycz­nych (wlacznik = włącznik),
Nada­wa­nie wag - pozycjonowanie wyni­ków wyszukiwania

Szcze­gól­nie przy dużej bazie pro­duk­to­wej, dobrze zop­ty­ma­li­zo­wana wyszu­ki­warka jest klu­czem do suk­cesu, dla­tego przy sys­te­mach B2B, które na ogół posia­dają dużą bazę pro­duk­tową, dopa­so­wa­nie wyni­ków wyszu­ki­wa­nia do fraz wpi­sy­wa­nych przez kon­tra­hen­tów jest szcze­gól­nie ważne. Warto więc, aby wyszu­ki­warka oprócz wyświe­tla­nia kon­kret­nych pro­duk­tów, sor­to­wała je w taki spo­sób, aby wska­zy­wać te, które w hie­rar­chii usta­lo­nej przez admi­ni­stra­tora są według niego naj­ko­rzyst­niej­sze z bizne­so­wego punktu widze­nia.

Przy­kład: Klient, w skle­pie ze sprzę­tem gastro­no­micz­nym, szuka kuchenki gazo­wej. Wpi­su­jąc hasło „pie­kar­nik” w wyszu­ki­warkę, w pierw­szej kolej­no­ści zoba­czy naj­droż­sze pro­dukty, na któ­rych sprze­da­jący ma naj­więk­szą marżę. Następ­nie wyszu­ki­warka ukaże mu pro­dukty do czysz­cze­nia pie­kar­nika, czyli pro­dukty zwią­zane z zapy­ta­niem, ale mniej mar­żowe.

Foto­gra­fie pro­duk­towe w podpowiedziach wyszukiwarki

Dobra i nowo­cze­sna wyszu­ki­warka powinna pośred­nio reali­zo­wać funk­cję sprze­da­żową np. poprzez poka­zy­wa­nie foto­gra­fii pro­duk­to­wych już z poziomu jej podpowiedzi lub wyświe­tlać kate­go­rie, do któ­rych użyt­kow­nik może bezpośred­nio nawi­go­wać. Jest to szcze­gól­nie sku­teczne, gdy sklep posiada dużą bazę pro­duk­tową prze­kra­cza­jącą kilka lub kil­ka­na­ście tysięcy pro­duk­tów, czę­sto róż­nią­cych się w nazwie jed­nym szcze­gó­łem. Wyobraź sobie sytu­ację, że poszu­ku­jesz pro­duktu, któ­rego nazwę pamię­tasz tylko czę­ściowo. W kla­sycz­nej wyszu­ki­warce po wpi­sa­niu frazy „B. 1” otrzy­mał­byś takie wyniki:

Wybór pro­duktu nie byłby trudny dla spe­cja­li­sty, który jest prze­ko­nany czego poszu­kuje, ina­czej sprawa wyglą­da­łaby dla ama­tora. Dzięki foto­gra­fiom pro­duk­to­wym w wyszu­ki­warce uła­twiasz klien­towi zna­le­zie­nia pro­duktu, który w czę­ści swo­jej nazwy ma takie same sym­bole.

Źró­dło: Zaawan­so­wana wyszu­ki­warka w skle­pie inter­ne­to­wym Alfa Elek­tro.


Wyszu­ki­warka to miej­sce roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów użyt­kow­ników

Cie­ka­wym roz­wią­za­niem dla skle­pów inter­ne­to­wych jest umoż­li­wie­nie kupu­ją­cym wyszu­ki­wa­nia pro­duk­tów, które roz­wią­zują ich pro­blemy. Dzieje się tak, jeżeli użyt­kow­nicy nie pamię­tają kon­kret­nej nazwy pro­duktu lub gdy trak­tują wyszu­ki­warkę w skle­pie niczym wyszu­ki­warkę Google.

Przy­kład: Wyszu­ki­warka w skle­pie po wpi­sa­niu frazy „czysz­cze­nie pieca” wska­zała wszyst­kie pro­dukty, które roz­wiążą pro­blem użyt­kow­nika w tym: płyny, szczotki, środki do mycia.

Źró­dło: Zaawan­so­wana wyszu­ki­warka w skle­pie inter­ne­to­wym Active Company.

Wyszu­ki­wa­nie po cechach pro­duk­tów

Klienci poszu­kują pro­duk­tów czę­sto po ich cechach: kolo­rze, mate­riale, roz­mia­rze. Szczególnym ułatwieniem dla szukających, jest wyświetlenie im wszystkich produktów z daną, szczegółową cechą. Ta funk­cjo­nal­ność jest szcze­gól­nie war­to­ściowa w przy­padku branży fashion, gdzie kupu­jący może zoba­czyć wszyst­kie pro­dukty z asor­ty­mentu sklepu w danym kolo­rze lub roz­mia­rze, już z poziomu wyszu­ki­warki.

Przy­kład: Jeżeli użyt­kow­nik w wyszu­ki­warkę wpi­sze frazę „nie­bie­ski” z asor­ty­mentu sklepu wyświe­tlą się wszyst­kie pro­dukty, któ­rych przy­pi­saną cechą jest kolor nie­bie­ski a niekoniecznie zawiera się on w ich nazwie lub opisie.

Źró­dło: Zaawan­so­wana wyszu­ki­warka w skle­pie inter­ne­to­wym Active Company.

”Mocne”, „słabe”, „cięż­kie”, czyli przy­miot­niki a wyszu­ki­warka

Nie każdy użyt­kow­nik jest prze­ko­nany, któ­rej marki pro­dukt chciałby zaku­pić, wie nato­miast jakie cechy powi­nien posia­dać. W takiej sytu­acji wyszu­ki­warka powinna w wyni­kach wyświe­tlić pro­dukty, które odpo­wia­dają na potrzebę.


Źró­dło: Zaawan­so­wana wyszu­ki­warka w skle­pie inter­ne­to­wym Active Company.

Wyszu­ki­warka w sys­te­mie B2B

W przy­padku wyszu­ki­wań w sys­te­mie B2B han­dlowcy uży­wają kodów np. EAN, SKU lub wyszu­kują pro­dukt po cechach pro­duktu, jak mate­riał czy jego kolor. Tym samym warto, aby w pierw­szej kolej­no­ści han­dlow­com poka­zy­wały się pro­dukty, które aktu­al­nie są np. na cza­sie. Do tego służą wagi, które możesz w przy­padku zaawan­so­wa­nej wyszu­ki­warki, przy­dzie­lić dla danego pro­duktu.

Przy­kład: W Twoim skle­pie inter­ne­to­wym wła­śnie miała miej­sce pre­miera nowych eks­pre­sów do kawy zna­nej marki. Załóżmy, że eks­pres nazy­wał się „Cafe­Ro­ma­tica 842”. Z tego powodu wysy­łasz do part­ne­rów B2B dedy­ko­wany mailing, który infor­muje o tym, że wła­śnie teraz mogą go zaku­pić. Naj­prost­szym i naj­szyb­szym roz­wią­za­niem dla han­dlowca B2B będzie wpi­sa­nie w wyszu­ki­warkę „842”, czyli koń­cówki całej nazwy. W Twoim sys­te­mie B2B jako pierw­szy wynik powi­nien poja­wić się wła­śnie wspo­mniany eks­pres, a nie inne pro­dukty, które posia­dają taki kod lub w któ­rych jest on czę­ścią nazwy.

Wyszu­ki­warka z cechami AI

Sztuczna inteligencja może służyć do określania kontekstu i tematyki pytania. Na tej podstawie wpisywane frazy lub zapytania nie będą już dla wyszukiwarki tylko zbiorem słów, które ma dopasować do zawartości treści kart produktów czy podstron witryny zebranych w indeksie wyszukiwania. 

Na koniec, warto zazna­czyć, że opty­ma­li­za­cja wyszu­ki­warki, w tym: zakresu igno­rowania błę­dów w zapytaniu, czy rankingu wyników wyszukiwania to nie zadanie dla programisty, a funkcja dostępna z poziomu panelu admi­ni­stra­tora.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej