Paweł Kowalski
Paweł Kowalski

Product Information Managment (PIM) - niezbędny element Twojego eCommerce

7 min. czytania

PIM (Pro­duct Infor­ma­tion Mana­ge­ment) to sys­tem zarzą­dza­nia infor­ma­cją o pro­duk­tach, który umoż­li­wia nie­zwy­kle pro­ste i bły­ska­wiczne roz­po­wszech­nia­nie infor­ma­cji, danych oraz mul­ti­me­diów do nie­mal każ­dego kanału pro­mo­cji i sprze­daży. Z pew­no­ścią to jeden z koniecz­nych ele­men­tów w przy­padku każ­dego eCom­merce, który zamie­rza roz­wi­jać się w stronę sprze­daży wie­lo­ka­na­ło­wej oraz mię­dzy­na­ro­do­wej.

Czę­stym pro­ble­mem w publi­ko­wa­niu tre­ści do wszyst­kich kana­łów jest brak cen­tral­nego miej­sca zarzą­dza­nia bazą pro­duk­tową. W przy­padku wdra­ża­nia stra­te­gii Omni­chan­nel i/lub eks­pan­sji mię­dzy­na­ro­do­wej, natu­ral­nym jest poja­wie­nie się dodat­ko­wych kana­łów komu­ni­ka­cji z klien­tem. Zało­że­niem sprze­daży wie­lo­ka­na­ło­wej i mię­dzy­na­ro­do­wej jest dostar­cze­nie użyt­kow­ni­kowi spój­nej komu­ni­ka­cji w każ­dym z kanałów, z którymi klient ma stycz­ność. Maciej Synoradzki, Senior Key Account Manager w 2ClickShop

Kiedy warto zain­te­re­so­wać się tym roz­wią­za­niem?

Trzo­nem sys­temu PIM jest repo­zy­to­rium, w któ­rym znaj­dują się nie­zbędne infor­ma­cje na temat pro­duk­tów. W zależ­no­ści od zakresu dzia­łal­no­ści firmy oraz jej potrzeb, dane o produktach gro­ma­dzone są w jed­nym miej­scu w tym np. ich opisy, stany w kon­kret­nych maga­zy­nach, pliki mul­ti­me­dialne róż­nego rodzaju fol­dery i co szcze­gól­nie ważne w przy­padku wycho­dze­nia na nowy rynek- różne wer­sje języ­kowe doku­men­tów.

Nie­zbędne jest, aby zarzą­dza­nie infor­ma­cjami o pro­duk­tach odby­wało się z jed­nego miej­sca, dzięki czemu nastę­puje opty­ma­li­za­cja pracy, a w kon­se­kwen­cji oszczęd­ność czasu pra­cow­ni­ków. Dzięki PIM pra­cow­nicy nie muszą doda­wać każ­dej infor­ma­cji jed­nost­kowo do sklepu inter­ne­to­wego, sys­temu POS, plat­formy B2B, apli­ka­cji mobil­nej czy bloga.

Rozwią­za­nie PIM będzie szcze­gól­nie pomocne gdy w fir­mie wystę­pują:

  • liczny asor­ty­ment, do któ­rego obsługi i dys­try­bu­cji potrzebny jest dedy­ko­wany zespół;
  • duża baza pro­duk­towa, która dys­try­bu­owana jest na wielu ryn­kach zagra­nicz­nych, przez co wystę­puje potrzeba tłu­ma­czeń;
  • mno­gość obsłu­gi­wa­nych walut oraz zróż­ni­co­wa­nie cenowe pro­duk­tów na poszcze­gól­nych, obsłu­gi­wa­nych ryn­kach;
  • koniecz­ność zarzą­dza­nia tre­ściami w wielu osob­nych kana­łach sprze­daży, w tym także w porów­ny­war­kach cen czy wyszu­ki­warce Google.

Co umoż­li­wia PIM?

System PIM uła­twia pracę sprze­daw­com, któ­rzy w swoim asor­ty­men­cie mają pro­dukty, któ­rych opisy są zło­żone tech­nicz­nie i zawie­rają wiele para­me­trów pro­duk­to­wych lub infor­ma­cje pro­duk­towe są czę­sto aktu­ali­zo­wane. W takim przy­padku admi­ni­stra­tor w panelu admi­ni­stra­cyj­nym sys­temu eCom­merce, mody­fi­kuje bądź aktu­ali­zuje treść, która dzięki sys­temowi PIM auto­ma­tycz­nie roz­po­wszech­nia­nia jest w takiej for­mie do wszyst­kich kana­łów. Takie zarzą­dza­nie infor­ma­cją pozwala na zni­we­lo­wa­nie ilo­ści błę­dów, wyeli­mi­no­wa­nie zdu­blo­wa­nych mate­ria­łów oraz nie­ak­tu­al­nych infor­ma­cji, co bez­po­śred­nio prze­kłada się na spój­ność komu­ni­ka­cji marki. PIM wpływa na sze­reg pro­ce­sów, dzięki któ­rym imple­men­ta­cja i wspar­cie pro­duktu na rynku są zde­cy­do­wa­nie bar­dziej sku­teczne a Klienci otrzy­mują kom­pletne i war­to­ściowe infor­ma­cje.

Do zalet sys­temu PIM należą:

  • Skró­ce­nie TIM (Time to Mar­ket) – dzięki wdro­że­niu PIM wpro­wa­dza­nie nowych pro­duk­tów na rynek zaj­muje zde­cy­do­wa­nie mniej czasu. Wynika to z wyso­kiego stop­nia spój­no­ści infor­ma­cji i scen­tra­li­zo­wa­nia baz danych, co prze­kłada się na bły­ska­wiczną publi­ka­cję we wszyst­kich kana­łach. 
  • Kon­trola – PIM gwa­ran­tuje naj­wyż­szy poziom kon­troli wszyst­kich infor­ma­cji i mate­ria­łów pro­duk­to­wych. Pozwala to na koor­dy­no­wa­nie całego pro­cesu oraz bły­ska­wiczne usu­wa­nie ewen­tu­al­nych błę­dów.
  • Obni­że­nie kosz­tów – inwe­sty­cja w PIM wpływa na uzy­ska­nie wymier­nych oszczęd­no­ści wyni­ka­ją­cych z obni­że­nia kosz­tów utrzy­ma­nia baz danych.
  • Wie­lo­ka­na­ło­wość – Dzięki zin­te­gro­wa­nemu sys­temowi zarzą­dza­nia moż­liwy jest dostęp do róż­no­rod­nych kana­łów, co znacz­nie zwięk­sza szansę dotar­cia do klienta.
  • Łatwe two­rze­nie bazy danych – PIM umoż­li­wia zarówno wpro­wa­dza­nie infor­ma­cji bez­po­śred­nio w sys­temie, jak i impor­to­wa­nie danych zewnętrz­nych (np. z pli­ków CSV, XML).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej