Paweł Kowalski
Paweł Kowalski

Product Information Managment (PIM) - niezbędny element Twojego eCommerce

7 min. czytania

PIM (Pro­duct Infor­ma­tion Mana­ge­ment) to sys­tem zarzą­dza­nia infor­ma­cją o pro­duk­tach, który umoż­li­wia nie­zwy­kle pro­ste i bły­ska­wiczne roz­po­wszech­nia­nie infor­ma­cji, danych oraz mul­ti­me­diów do nie­mal każ­dego kanału pro­mo­cji i sprze­daży. Z pew­no­ścią to jeden z koniecz­nych ele­men­tów w przy­padku każ­dego eCom­merce, który zamie­rza roz­wi­jać się w stronę sprze­daży wie­lo­ka­na­ło­wej oraz mię­dzy­na­ro­do­wej.

Czę­stym pro­ble­mem w publi­ko­wa­niu tre­ści do wszyst­kich kana­łów jest brak cen­tral­nego miej­sca zarzą­dza­nia bazą pro­duk­tową. W przy­padku wdra­ża­nia stra­te­gii Omni­chan­nel i/lub eks­pan­sji mię­dzy­na­ro­do­wej, natu­ral­nym jest poja­wie­nie się dodat­ko­wych kana­łów komu­ni­ka­cji z klien­tem. Zało­że­niem sprze­daży wie­lo­ka­na­ło­wej i mię­dzy­na­ro­do­wej jest dostar­cze­nie użyt­kow­ni­kowi spój­nej komu­ni­ka­cji w każ­dym z kanałów, z którymi klient ma stycz­ność. Maciej Synoradzki, Senior Key Account Manager w 2ClickShop

Kiedy warto zain­te­re­so­wać się tym roz­wią­za­niem?

Trzo­nem sys­temu PIM jest repo­zy­to­rium, w któ­rym znaj­dują się nie­zbędne infor­ma­cje na temat pro­duk­tów. W zależ­no­ści od zakresu dzia­łal­no­ści firmy oraz jej potrzeb, dane o produktach gro­ma­dzone są w jed­nym miej­scu w tym np. ich opisy, stany w kon­kret­nych maga­zy­nach, pliki mul­ti­me­dialne róż­nego rodzaju fol­dery i co szcze­gól­nie ważne w przy­padku wycho­dze­nia na nowy rynek- różne wer­sje języ­kowe doku­men­tów.

Nie­zbędne jest, aby zarzą­dza­nie infor­ma­cjami o pro­duk­tach odby­wało się z jed­nego miej­sca, dzięki czemu nastę­puje opty­ma­li­za­cja pracy, a w kon­se­kwen­cji oszczęd­ność czasu pra­cow­ni­ków. Dzięki PIM pra­cow­nicy nie muszą doda­wać każ­dej infor­ma­cji jed­nost­kowo do sklepu inter­ne­to­wego, sys­temu POS, plat­formy B2B, apli­ka­cji mobil­nej czy bloga.

Rozwią­za­nie PIM będzie szcze­gól­nie pomocne gdy w fir­mie wystę­pują:

  • liczny asor­ty­ment, do któ­rego obsługi i dys­try­bu­cji potrzebny jest dedy­ko­wany zespół;
  • duża baza pro­duk­towa, która dys­try­bu­owana jest na wielu ryn­kach zagra­nicz­nych, przez co wystę­puje potrzeba tłu­ma­czeń;
  • mno­gość obsłu­gi­wa­nych walut oraz zróż­ni­co­wa­nie cenowe pro­duk­tów na poszcze­gól­nych, obsłu­gi­wa­nych ryn­kach;
  • koniecz­ność zarzą­dza­nia tre­ściami w wielu osob­nych kana­łach sprze­daży, w tym także w porów­ny­war­kach cen czy wyszu­ki­warce Google.

Co umoż­li­wia PIM?

System PIM uła­twia pracę sprze­daw­com, któ­rzy w swoim asor­ty­men­cie mają pro­dukty, któ­rych opisy są zło­żone tech­nicz­nie i zawie­rają wiele para­me­trów pro­duk­to­wych lub infor­ma­cje pro­duk­towe są czę­sto aktu­ali­zo­wane. W takim przy­padku admi­ni­stra­tor w panelu admi­ni­stra­cyj­nym sys­temu eCom­merce, mody­fi­kuje bądź aktu­ali­zuje treść, która dzięki sys­temowi PIM auto­ma­tycz­nie roz­po­wszech­nia­nia jest w takiej for­mie do wszyst­kich kana­łów. Takie zarzą­dza­nie infor­ma­cją pozwala na zni­we­lo­wa­nie ilo­ści błę­dów, wyeli­mi­no­wa­nie zdu­blo­wa­nych mate­ria­łów oraz nie­ak­tu­al­nych infor­ma­cji, co bez­po­śred­nio prze­kłada się na spój­ność komu­ni­ka­cji marki. PIM wpływa na sze­reg pro­ce­sów, dzięki któ­rym imple­men­ta­cja i wspar­cie pro­duktu na rynku są zde­cy­do­wa­nie bar­dziej sku­teczne a Klienci otrzy­mują kom­pletne i war­to­ściowe infor­ma­cje.

Do zalet sys­temu PIM należą:

  • Skró­ce­nie TIM (Time to Mar­ket) – dzięki wdro­że­niu PIM wpro­wa­dza­nie nowych pro­duk­tów na rynek zaj­muje zde­cy­do­wa­nie mniej czasu. Wynika to z wyso­kiego stop­nia spój­no­ści infor­ma­cji i scen­tra­li­zo­wa­nia baz danych, co prze­kłada się na bły­ska­wiczną publi­ka­cję we wszyst­kich kana­łach. 
  • Kon­trola – PIM gwa­ran­tuje naj­wyż­szy poziom kon­troli wszyst­kich infor­ma­cji i mate­ria­łów pro­duk­to­wych. Pozwala to na koor­dy­no­wa­nie całego pro­cesu oraz bły­ska­wiczne usu­wa­nie ewen­tu­al­nych błę­dów.
  • Obni­że­nie kosz­tów – inwe­sty­cja w PIM wpływa na uzy­ska­nie wymier­nych oszczęd­no­ści wyni­ka­ją­cych z obni­że­nia kosz­tów utrzy­ma­nia baz danych.
  • Wie­lo­ka­na­ło­wość – Dzięki zin­te­gro­wa­nemu sys­temowi zarzą­dza­nia moż­liwy jest dostęp do róż­no­rod­nych kana­łów, co znacz­nie zwięk­sza szansę dotar­cia do klienta.
  • Łatwe two­rze­nie bazy danych – PIM umoż­li­wia zarówno wpro­wa­dza­nie infor­ma­cji bez­po­śred­nio w sys­temie, jak i impor­to­wa­nie danych zewnętrz­nych (np. z pli­ków CSV, XML).
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok